sohbet odaları

Ata'nın 9. Ordu Müfettişliğine

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
10

Ata'nın 9. Ordu Müfettişliğine

Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Şifre Kalemi

Mahreci: Samsun

Fî 19 Mayıs sene [13]35

Şifre Telgrafnâme

Dâhil-i livâdaki eşkıyâ çetelerinin mikdâr ve milliyetleri ile rü’esâ isimlerini ve silâhlarının nev‘ini ve maksad-ı şekâvetlerini hâvî ma‘lûmâtın Üçüncü Kolordu kumandanı vâsıtasıyla kendisine verilmek üzere ihzârını 12 Mayıs sene [13]35 şifre ile Bâb-ı Âlî'den iş‘âr ve teblîğ eden Dokuzuncu Ordu Kıta‘âtı Müfettişi Mirlivâ Mustafa Kemal Paşa bugün Samsun'a muvâsalât ederek hakkında lâzım gelen ihtirâmât ve merâsim-i hoş-âmedî îfâ edilmiş vazîfe-i mevdû‘asına mübâşeret eylediği tezkîre-i mahsûsa ile müşârun-ileyh tarafından bildirilmişdir.

Müşârun-ileyhin me’mûriyeti hakkında nezâret-i celîlelerinden bir gûnâ teblîgât vâki‘ olmamasına mebnî cihet-i mülkiyeye müte‘allik vazîfe ve salâhiyeti derecesi iş‘âr buyurulmasını istirhâm ederim.

Fî 19 Mayıs sene [13]35

Mutasarrıf

Edhem

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a varışını bildiren telgraf.

Devlet-i Osmaniye

Telgraf ve Posta ve Telefon Nezâreti

Mahreci: Samsun

Numara: 1029

Târîh: 20/5/[13]35
Numara: 2

Beyoğlu Mutasarrıflık Dâiresi karşısında

Sempatyan Apartmanı'nda Dâhiliye Nâzırı

Ali Kemal Bey'[e]

Dâhiliye Nezâreti 'ne

Bugün öğleden evvel saat sekizde Samsun'a muvâsalat ve vazîfe-i mevdû‘a-i âcizîye mübâşeret olunduğunu arzeylerim.

Fî 19 Mayıs sene [13]35
Dokuzuncu Ordu Kıta‘âtı Müfettişi

Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârî'den Mirlivâ

Mustafa Kemal
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 2)

Üst