sohbet odaları

Deizm Nedir Deizm Hakkında Deizm Tarihi - Tanrıcılık

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9
Deizm`in bize sunduklari

Deizmin sana ve topluma sunacağı pek çok şey var.Deism doğadaki tasarımlar/kanunlar ışığında akla ve mantığa dayalı bir Tanrı inancıdır.Her tasarımın bir tasarımcısı vardır.Bu sebeple Deism doğal bir inaçtır sözde gökten inen bir inanç değildir.Deism’in doğasında ve felsefesinde sözde gökten indiğine inanılan islam hristiyanlı ve musevilik gibi dinlerin temsil ettiği korkutma ve hurafeler yoktur.(Bu dinlere “sözde gökten inme” dinler deniliyor çünkü onlar tanrıdan bir vahiy alındığını iddia ediyor ve bu dinler çeşitli ve karışık kutsal kitaplara dayandırılıyor). Yeterli sayıda insan Deist olduğu zaman akıl ve mantık korkuyu ve hurafeleri ortadan kaldıracak ve onun olumlu etkisi tamamiyle toplumların bir parçası olacak.İşte o zaman sözde gökten inen dinlerin saçma sapan şiddet yanlısı hurafelerine inanan milyarlarca insan sahip oldukları sonsuz kişisel ve toplumsal gelişme sağlayacaktanrı vergisi akıllarının etrafında birleşecek.

Bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ütopya değil.Deism insanoğlu ile iletişim kurabilecek bir potansiyele sahip çünkü aynı insanoğlu tanrı vergisi bir maNtığa ve akla sahip.Bu gerçekten dolayı Deism kendisinden haberdar olan büyük bir çoğunluk ile irtibat kuruyor. Deism için son derece önemli bir kılavuz olan tanrı vergisi akıl insanlığın doğal halidir.Sözde gökten inmiş dinlerdeki insan icadı hurafeler insanlığın doğal hali değildir. Bize Tanrının verdiği mantık yürütme gücünün bu tür insan-yapımı efsaneler ve hurafeler tarafından etkisizleştirilmesinin sebebi çok basit.AKTİF insanlar yalanlarla tarafından tahrik ediliyor.Bu AKTİF insanların bazıları menfaat duygusuyla kandırılırken bazılarıda cehalet yoluna kaptırıyor kendini.Asıl problem AKTİF insanların tarafında ortaya çıktığı için yanlızca AKTİF insanlar tarafından çözülebilir.AKTİF insanların sayısı arttıkça icraatlarımız ve enerjimiz vasıtasıyla sözde gökten inen dinler deism’in gölgesinde kalacak ve Deism sonuç olarak sıkı bir takım çalışması ve fedakarlık ile sözde gökten inmiş dinlerin yerini alacak.Böylece özünde iyilik olan insanlar tam potansiyellerine ulaşacaklar.

 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9
Deizm Nedir Deizm Hakkında Deizm Tarihi - Tanrıcılık

Deizm (tanrıcılık) 17inci ve 18inci yüzyılda İngiltere Fransa ve Amerika Birleşik Devletlerinde belirginleşmiş dini bir felsefedir.

Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler) yaradanın dinlerle olan bağını kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler.

Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünyanın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

Kelime Manası

Deizm kelime anlamı olarak; "tanrı"dan gelmiştir; Latince "deus" kelimesini kullanır; tam Türkçesi ile "Tanrıcılık"dır.

17inci yüzyıl öncesinde; deizm yerine teizm kelimesi kullanılmıştır ve benzeri inanışlara sahiplerdir.

Deist kelimesinin ilk kez kullanımı Pierre Viret tarafından Instruction ChrestienneMelankolinin Anatomisi
TDKnın tanımına göre "Tanrıyı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan vahyi reddeden görüş neden tanrıcılık." manasına gelir.

Tarihi

Deist düşünce; eski zamanlardan beri (örn. Heraklitos) vardır. Deizm kelimesi ise; 17inci yüzyılda özellikle İngilterede kullanılmaya başlamıştır.

Doğa dinine inanış 17inci yüzyılda Avrupada bir devrim olmuş; bir çok kültür bu akıma destek vermiştir.

Rönesans dönemindeki hümanist yaklaşım; Avrupanın klasik Roma ve Yunan dönemindeki düşünceleri çalışmaya itmiştir.

Bunun yanı sıra eski dokümanların analiz edilmesi doğrultusunda ve bilimin de sunduğu olgularla tarihte ilk defa Hristiyan toplumlar tarafından İncil eleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda; Dünya tarihinin İncilde anlatıldığından çok daha farklı olduğu ortaya çıkmıştır.

Mitoloji üzerine yapılan araştırmalarda da; bir çok dinin kendinden önceki dinlerden örnekler alarak hikayelerde karakterlerin isimlerini değiştirerek kullandığını ortaya çıkarmıştır.

16ıncı ve 17inci yüzyılda Avrupalıların Amerika Asya ve Pasifiki de keşfetmesinden sonra; aradaki farklılıklardan dini Nuhtan geliş teorisinin bozduğuna inanmışlardır.

Bu konuda Herbert; De Religione Laici (1645) de şu sözleri yazmıştır. (1564) isimli yapıtında olmuştur. İngilterede de Robert Burton (1621) eserinde kullanmıştır.

..bir çok inanış ya da din açıkca bir çok ülkede uzun süredir vardı ve kesinlikle kanun koyucuların bahsetmediği bir tane bile yoktu Wayfarerın Avrupada bir tane bulması gibi başka biri Afrikada Asyada ve bambaşka bir tanesi de Hindistanda..

Bu doğrultuda; Hristiyanlığın bir çok din arasındaki dinlerden biri olduğunun farkına varılmış; ve hiç bir şeyin bir dinin diğerinden daha iyi ya da daha doğru olduğunu ispatlamayacağına inanmışlardı.

Dinlerle Anlaşmazlıklar

Avrupa Reformizmin başladığından bu yana yaşadığı dini savaşlarla oldukça sorun yaşamıştı. 1642de Herbertin De Veritate yayımlanmış; 30 yıl savaşı Avrupada 25 yıl boyunca yaşama standartlarını oldukça zorlamıştı.

O kadar büyük ve yokedici bir dini savaştı ki; Almanyadaki nüfusun %15 ila %20si bu savaşlarda öldü. Daha da yakın olarak; İngiliz İç Savaşında kral ve parlemento karşı karşıya gelmişti.

Tarikatların uyguladığı yoğun şiddet; geniş anlamda duyguların reddedilmesine yol almıştı. Bu ayrıca; doğal dini doğrulara insanları yönetti. Evrensel olarak kabul edilebilecek doğrular doğanın kanunu veyahutta insan mantığının içindeki kanunlara ilgi duyuldu.

Bilimde İlerlemeler

17inci yüzyıl bilimde oldukça fazla yeniliklerle karşılaştı. Kopernik Kepler ve Galileo Dünyanın kainatın merkezi olduğu düşüncesini yoketti ve kainatın gösterilmeye çalışıldığından oldukça büyük olduğunu ortaya sundu.

Bu uyuşmazlıklar dini otoritelerce büyük tepki gördü; ve Galileo dince kabul edilmiş görüşlerin karşısında bir buluş sunduğu için yargılanması en belirgin örneklerindendir.

Bu doğrultuda din inanç ve mantık konusunda bir otorite olsa da; artık bilimsel konularda bir otorite değildi.

Isaac Newtonun evrensel yer çekimi; Dünyada ve uzaydaki nesnelerin davranışını açıklamasıyla doğal evrenin doğa kanunlarıyla yönetildiğini ortaya çıkardı. Bu teoloji de (Watchmaker anolojisi) Tanrının kainatı yarattığı doğa kanunlarına uygun bıraktığı ve sahneden çekildiğini önerdi.

Bu doğrultuda; dini mucizeler altında anlatılan doğa üstü olayların da doğa kanunlarına aykırı olması büyük fikir ayrılıklarına sebebiyet verdi.

Deizmin Özellikleri

Deizm konsepti; belli bir merkezi temsilcisi ya da belirgin kanunları olmadığı için bir çok değişik bakış açısına sahiptir.

Ancak; Deizmin merkezinde iki kural bulunmaktadır.

İlan edilmiş bir dinin reddi - (bu Deizmin negatif - eleştirici bakış açısından yönüdür)

Mantığın bize dini doğruları öğretebileceği - (bu da Deizmin pozitif - yapıcı bakış açısından yönüdür)

Eleştirici Deizm öğeleri şunları içerir:

Tanrı tarafından ilan edilmiş veyahutta yazıldığı iddia edilen kitaplara sahip olan dinlerin reddi.

İncilin Tanrının sözü olduğunun reddi.

Mucizelerin ve kehanetlerin reddi.

Dini bilinmez öğelerin reddi.

İncildeki yaratılış hikayesinin ve insanların doğuşta günahkar olduklarının reddi.

Hristiyanlığın reddi.

Yapıcı Deizm öğeleri de şunları içerir:

Tanrı vardır ve kainatı yaratmıştır.

Tanrı insanların mantıksal davranmasını ister.

İnsanların ruhları ölümden sonra hala vardır bu doğrultuda ölümden sonra yaşam da vardır.

Yaşam sonrasında Tanrı iyi davranışlarımızı ödüllendirecek kötü davranışlarımızı cezalandıracaktır.

Kişisel olarak deistlerin düşünceleri oldukça geniş ve değişiktir. Bazıları aralarında kendilerini asıl hristiyanlar olarak da ilan etmiş; İncilden mucizeleri kehanetleri ve bilinmezleri çıkartarak; İsanın insanlara iyilik öğretmek isteyen biri olduğunu sunmuşlardır. Örnek olarak Thomas Jefferson; bu öğeleri çıkartarak Jefferson İncilini yazmıştır.

Radikal olarak da; hristiyanlığı ve tüm dinleri tamamen reddeden ve mantık aramayan deistler de mevcuttur. Radikal deistler de dindar insanlar tarafından genelde ateist olarak görülmüştür.

Deizm dönemle Amerikada da yayılmış; ancak daha sonra popülaritesini yitirmiştir.

Günümüzde Deizm

Bir çok hristiyan deist; Üniteryanizm inancına bağlanmıştır. Modern deistler klasik deizm inanşını modern felsefe ile birleştirerek günümüz bilimiyle kullanmak istemişlerdir. Bu doğrultuda da bir çok yeni inanışın çıkmasına sebebiyet vermiştir.

Eski deizm inanışında; Tanrı ile kişisel bir diyalog veyahutta karşılaşma mümkün gösterilirken; günümüzde Tanrının insanüstü olduğu ve Tanrıyı anlamanın insan mantığı sınırları içinde olmadığına inanılmıştır.

Bunun yanı sıra; Agnostisizm Evrenselcilik ve Panteizm de başta olmak üzere; bir çok felsefi akımın ortaya çıkmasıyla Deizme olan ilgiyi düşürmüştür. Deizm isminin yerini günümüzde bir çok deist tarafından Evrenselcilik (Universism) almıştır. bırakırlar.

Deizm ile ilgili Eleştiriler

Deizm düşünce sisteminin dini konularda insan düşüncesini reddettiği ve insan düşüncesinin tanrı kavramını algalıyacak yeterliliğe sahip olmadığı öngörülerek eleştirilir.

Cennet ve cehennem kavramı kilise sinagog cami tapınak ya da diğer mabetler tanrıyla kul arasındaki ibadete reheberlik edildiği önerilen papaz imam şaman rahibe rahip kardinal şeyh vb. dini görevliler ve peygamberleri reddederler.

Evrim teorisini reddetmemesi evrim teorisini reddedenler tarafından eleştirilmiştir. Klasikleşen bir deyişle; Ateizme giden yolda deizm panteizm vb. sistemler bir durak olarak görülmüştür.

 

aRMiNa

Elmas Üye
Katılım
10 Nisan 2011
Mesajlar
43,151
Puanları
38
Yaş
39
Tepkime puanı
9
Sorular ve Yanıtlar:

Deizm neye dayanır?

Akıla ve doğaya. Evrene bakınca bir düzen görürüz ve bu düzen bizi bir tanrı ya da tasarımcı inancına götürür.

Deizm ateizmin bir çeşiti midir?

Hayır. Ateizm tanrıyı reddeder. Deizme göre tanrı vardır. Deizm dinleri reddeder.

Eğer deism tanrı inancını kabul ediyorsa deizm ve yahudilik islam hıristiyanlık gibi diğer dinler arasında ne fark vardır?

Deizm yukarda da geçtiği gibi doğaya ve akla dayanır vahye dayanmaz. Diğer tüm dinler vahye ya da kutsal kitaplara dayalıdırlar. Deizmde bir rahibe papaza ya da imama gerek yoktur. Deismde ihtiyaç olan tek şey kendi sağduyumuz ve düşünme becerimizdir.

Deistler tanrının evreni yaratıp geri çekildiğine mi inanıyorlar?

Bazı deistler öyle düşünüyor bazı deistler tanrının insan davranışlarına müdahale edebileceğini düşünüyor. Örneğin George Washington Long Islanddan çekilme ya da teslim olma arasında daha riskli olan çekilmeyi seçmiştir ve kendisine niye daha riskli olanı seçtiği sorulduğunda bunun yapabileceğinin en iyisi olduğunu ve gerisinin tanrının taktiri olduğunu söylemiştir.
Deistler dua ederler mi?

Sadece şükür ve teşekkür için dua edebilirler tanrıya dikte etmezler. Dua için belli bir yer ve zaman belirli bir vücut duruşları yoktur.

Deistler tanrıyı nasıl görürler?

Tanrıyı istediği kadar gücü olan ölümsüz bir varlık olarak görürüz. Albert Einstein dan alıntı deizmin tanrı tanımı için iyi bir örnek olacaktır: " Benim dinim kendini zayıf aklımızla algılamamız zor olan sonsuz güç sahibi üstün ruha alçak gönüllü bir şekilde hayran olmaktan ibarettir.

Bu üstün düşünen gücün duyguları derinden etkileyen ikna ediciliği ki bu kendini anlamak mümkün olmayan evrende ifşa eder benim tanrı anlayışımı oluşturur"

Deizm bir mezhep midir?

Deizmin bir mezhep olması mümkün değildir çünkü Deizm kendine dayanmayı öğretir ve insanları daima akıllarını kullanmaya teşvik eder.

Deizm bedeli ne olursa olsun otoriteyi sorgulamayı öğretir. Deizm vahye dayalı dinler gibi muhakemesi olmayan iddialarda bulunmaz.

Vahye dayalı dinler insanları tanrının söylediklerine teslimiyete ya da bu sözlere karşı düşünme gücünüzü ertelemeye çağırır.

Bunu iman olarak adlandırırlar. Örneğin Musanın denizi yardığına ya da İsanın suyun üstünde yürüdüğüne ya da Muhammedin Kuranı bir melekten aldığına inanmak ne kadar mantıklıdır? sorularını sorarlar.

Deizmin dünyadaki fenalıklara karşı cevabı nedir?

Dünyadaki fenalıkların büyük bir kısmı eğer tanrı vergisi aklımızı kucaklasaydık ortadan kalkabilirdi.

Unutulmamalıdır ki Doğanın bulduğumuz ve ilerlemekte kullandığımız bütün kanunları bilgisayardan tıppa ve uzay yolculuğuna kadar önceden beri vardı. Ama biz bilgimizi ilerletmek ve öğrenmek yerine batıl itikadları ve korkuyu seçtik.

Başarının gereği olan zor işleri becermektense kendi davranışlarımızdan sorumlu olmadığımızı düşünmek daha çok yatıştırıcıdır.

Deizm her soruya bir cevabının olduğunu iddia etmemektedir deizm sadece bu sorulara giden doğru yolda olma iddiasındadır.
 

Canis Major

Bronz Üye
Katılım
21 Aralık 2015
Mesajlar
4,013
Puanları
63
Tepkime puanı
466
Deist olmak için girdim kör olarak çıkıyorum konudan. o nası renk ya
 

huri

Bronz Üye
Katılım
13 Nisan 2019
Mesajlar
1,752
Puanları
93
Tepkime puanı
893
Deizm veya yaradancılık, doğal dünyaya dair gözlemler ve mantığın kaynağını oluşturduğu; dinsel bilgiye dolaysız biçimde sadece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden bir Tanrı inancı olarak tanımlanır.
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 7)

Üst