Mustafa Kemal ATATÜRK

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,873
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
469
Mustafa Kemal ATATÜRK

1881 Selanik'te doğdu.
1893 Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal ismini aldı.
1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni tamamladı, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
13 Mart 1899 İstanbul Savaş Okulu Piyade sınıfına girdi.
1902 Savaş Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
11 Ocak 1905 Savaş Akademisi'ni Yüzbaşı olarak tamamladı, Şam'a 5.
Ordu'nun 30.
Süvari Alayı'nda staj inşa etmek için atandı.
Ekim 1906 Şam'da Yurt ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.
Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu .
23 Temmuz 1908 Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
31 Mart 1909 31 Mart ihtilalinde Hareket Silahlı gücü Kurmay Subayı olarak çalıştı.
13 Eylül 1911 Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
27 Kasım 1911 Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
9 Ocak 1912 Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk hücumunu yönetti.
27 Ekim 1913 Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
1 Mart 1914 Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
2 Şubat 1915 Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19.
Tümeni kurdu.
25 Şubat 1915 Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
25 Nisan 1915 Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
9 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar Küme Komutanlığı'na atandı.
10 Ağustos 1915 Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
1 Nisan 1916 Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
6 Ağustos 1916 Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
20 Eylül 1917 Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun vaziyetini izah eden raporunu yazdı.
Ekim 1917 Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
26 Ekim 1918 Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde günümüz sınırlarımız üstünde düşman saldırılarını durdurdu.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
31 Ekim 1918 Mustafa Kemal'in Yıldırım Silahlı güçleri Küme Komutanlığı'na atanması.
13 Kasım 11918 Yıldırım Silahlı güçleri Küme Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü.
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal'in Erzurum'da tespit edilen 9.
Ordu Müfettişliği'ne atanması.
15 Mayıs 1919 İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
15 Haziran 1919 Mustafa Kemal, 3.
Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
21 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Milli Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
8 / 9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, askerlikten çekildi.
(Saat: 20:50)
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve tek Delegasyon Heyeti seçerek dağınık hale gelmesi.
(7 Ağustos 1919)
4 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
11 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Kurul Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.
22 Ekim 1919 Amasya Protokolü'nün imzalanması.
7 Kasım 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
27 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Kurulu Temsiliye'yle beraber Ankara'ya geldi.
20 Mart 1920 İstanbul'un İtilaf Devletleri doğrulusunda ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni tek Ulus Parlamentosu toplama teşebbüsü.
18 Mart 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın nihai toplantısı.
19 Mart 1920 Mustafa Kemal doğrulusunda Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan tek Ulus Parlamentosu toplanması ile ilgili illere duyuruda bulunulması.
23 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Devasa Ulus Meclisi'ni açtı
24 Nisan 1920 Mustafa Kemal, Devasa Ulus Parlamentosu Başkanı seçildi.
5 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti doğrulusunda ölüm cezasına çarptırıldı.
24 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in cezası Padişah doğrulusunda onaylandı.
10 Ağustos 1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
9 / 10 Ocak 1920 Birinci İnönü Muhabereyi.
20 Ocak 1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun asal maddelerinin kabulü.
30 / Nisan 1 Mart 1921 İkinci İnönü Muhabereyi.
5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
22 Ağustus 1921 Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Alan Savaşı'nın başlaması.
13 Eylül 1921 Sakarya Alan Savaşı'nın kazanılması.
19 Eylül 1921 Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Devasa Taarruz'u yönetmesi.
1 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Alan Savaşı'nı kazanması.
9 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" buyruğunu vermesi.
10 Eylül 1922 Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
1 Kasım 1922 Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üstüne saltanatın kaldırılması.
17 Kasım 1922 Vahdettin'in tek İngiliz savaş gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
29 Ocak 1923 Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la izdivaç etmesi.
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
9 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
11 Ağustos 1923 Gazi Mustafa Kemal'in 2.
Büyük Ulus Parlamentosu Başkanlığı'na seçilmesi.
29 Ekim 1920 Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
29 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal'in ilk Reisicumhur olması.
1 Mart 1924 Gazi Mustafa Kemal'in Devasa Ulus Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi ile ilgili açış nutkunu söylemesi.
20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Örgütü Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
17 Şubat 1925 Aşarın kaldırılması.
24 Ağustos 1925 Gazi Mustafa Kemal'in ilk kez Kastamonu'da şapka giymesi.
25 Kasım 1925 Şapka Kanunu'nun Devasa Ulus Meclisi'nde kabul edilmesi.
30 Kasım 1925 Tekkelerin kapatılması ile ilgili kanunun kabulü.
26 Aralık 1925 Beynelmilel takvim ve saatin kabulü.
17 Şubat 1926 Türk Uygar Kanunu'nun kabulü.
15 / 20 Ekim 1927 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2.
Kurultayı'nda tarihi Devasa Nutku'nu söylemesi.
1 Kasım 1927 Gazi Mustafa Kemal'in 2.
Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri ile ilgili nutkunu söylemesi.
3 Kasım 1928 Türk Harfleri Kanunu'nun Devasa Ulus Meclisi'nde kabul edilmesi.
15 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal doğrulusunda Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
4 Mayıs 1931 Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
12 Temmuz 1932 Gazi Mustafa Kemal doğrulusunda Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
29 Ekim 1933 Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10.
Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
24 Kasım 1934 Gazi Mustafa Kemal'e Devasa Ulus Parlamentosu doğrulusunda ATATÜRK soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
1 Mart 1935 Atatürk'ün 4.
kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
1 Mayıs 1937 Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
31 Mart 1938 Atatürk'ün hastalığı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi ilanı.
15 Eylül 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü.
(Perşembe, saat: 09.05)
11 Kasım 1938 İstanbul Kent Meclisi'nin fevkalade toplantı yapılması.
Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek adına yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
12 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü bundan dolayı, Yüksek Öğretim gençliğinin Üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
13 Kasım 1938 Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
14 Kasım 1938 Devasa Ulus Parlamentosu defa hazin tek toplantı yaptı.
15 Kasım 1938 Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ölümsüz dinlenme adına konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini milli matem günü olarak açıkladı.
16 Kasım 1938 İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin nihai saatlerine kadar hürmet ve elem içerisinde nihai görevlerini yaptılar.
19 Kasım 1938 Devasa tek törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan ulu cenazesi, evvel Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya seyahat edildi.
20 Kasım 1938 Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Devasa Ulus Parlamentosu önündeki katafalka konuldu.
Ankara'lılar da nihai görevlerini saygıyla yaptılar.
31 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konması.
25 Kasım 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
4 Kasım 1953 Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,873
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
469
M.K. ATATÜRK'ün Gençliğe Hitabesi..
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dagıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hiyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,873
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
469


İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Rûhumun senden ilahî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma' bedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Akif Ersoy
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
 

Painfully

Bronz Üye
Katılım
23 Mart 2019
Mesajlar
1,873
Puanları
63
Konum
Yalnızlık.
Tepkime puanı
469
O ' NUN İÇİN SÖYLENENLER

Türkiye'yi kurtarmış, Türk milletine rehberlik etmiş ve Türk milletini ihya etöişolan Atatürk'ün ölümü hem Türk milleti, hem de Avrupa için mevsimsiz ve pek acı bir kayıptır.
WİNSTON CHURCHİLL--------------------------------------------------------------------------------

Asker-Devler adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanım duygusunu vermiştir. Ben Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olarak büyük iftihar duyuyorum.
General - DOUGLAS MC ARTHUR - Kasım 1963--------------------------------------------------------------------------------

Atatürk yalnız Türk tarihinin büyük bir siması değil, aynı zamanda bir büyük adamıdır. O'nun yeni Türkiye'yi yaratan eseri, yüzyıllara intikal eden bir anıt olarak kalacaktır. Yunanistan Başbakanı -
GENERAAL METAKSAS--------------------------------------------------------------------------------

İnsanı teslim alıcı gözlerinde fevkalade bir önderlik gücü var. Kalın kaşları sakin durmaz. Yüksek, entellektüel zirveler kalkar ve şaşılacak derecede geniş alnında derin çizgiler oyacak biçimde çatılır. Derisi açık renklidir, güneşten yanmıştır. Esmer değildir. Saçı sarımtrak kahverengidir. Ağzının temiz kesilmiş çizgileri ve çenesi kararlarının kesinliğini gösteriri. Tetiktir, hazırcevaptır, dikkati çekecek derecede zekidir.
Amerikalı Kadaın Gazeteci - GLAYDS BAKER--------------------------------------------------------------------------------

O; şahsi kazanç ve söhret peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek nesiller için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.
WALTER L. WRİGHT JR.--------------------------------------------------------------------------------

Atatürk'ün dış münasebetler konusu üzerindeki görüşlerini inceleyen bir kimse, fikirlerinin değeri ve ifade edildikleri zamanı aşan manaları karşısında daima hayrete düşer.
A.B.D. Büyükelçilerinden - AWRA M. WARREN--------------------------------------------------------------------------------

Büyük Atatürk'ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye'nin değil, bütün şarkın Ata'sı idi.
Afganistan - VELİ HAN--------------------------------------------------------------------------------

Türkiye'yi son ziyareti sırasında Anıtkabir'in altın defterine şu sözleri yazmıştı. "Atatürk artık rahatça ölebilirdi. -Mademki ışık parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyor...
General DE GAULLE--------------------------------------------------------------------------------

Mustaf Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. mustafa Kemal, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.
LENİN--------------------------------------------------------------------------------

Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yatım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.(1922)
İngiliz Generali - SIR CHARLES TOWNSHEND--------------------------------------------------------------------------------

Ser, dayanıklı ve mücadeleci. Bence harika bir subay. Kelimenin tam manasıyla mükemmel bir yönetici.
Alman Generali - VON SONDERS--------------------------------------------------------------------------------

Fransa, kendisine pek çok dostluk belirtileri göstermiş olan bu büyük adamın anısını daima canlı tutacaktır.
Fransız Başbakanı - EDOUARD DALADIER--------------------------------------------------------------------------------

Hayatının sonuna kadar ulusunun mutlak güvenliğiyle kurduğu devletin başında kalan muzaffer kumandanın kişiliği eşi görülmemiş bir karekter örneğidir.
Eski İtalya Dışişleri Bakanı - COMTE CARLO SFORZA--------------------------------------------------------------------------------

Öyle zamanlar oldu ki, anılar içinde benim eşsiz nitelikte gördüklerimi düzeltti: "- Hayır... Ben bunda yanılmışım. Eğer şöyle düşünseydim ve yapsaydım sonucu daha eksiksiz olacaktı." dediği az değildi. Gerçekçilik O'nun korkmadığı şeydi.
Eski Amerika Elçisi - General, CHARLES H. SHERRİLL--------------------------------------------------------------------------------

Türkler O'na çok haklı olarak Atatürk dediler ve kendilerini baba tanıdılar. Gerçekten de O, ulusunu seven ve ulusu için didinen bir baba olmuş ve yurdunu çok az bir zamanda veimmli, yaratıcı bir gelişmeye yönelmiştir.
Macar Meclis Başkanı - GYULA KORNİS--------------------------------------------------------------------------------

Atatürk tarihten hakiki dersler almış nadir büyüklerden biridir. Bütün çaba ve uğraşmaları yalnız kendi ulusu içindir.
Alman Tarihçisi - Prof. HERBERT MELZİG--------------------------------------------------------------------------------

Kuvvetli karekterli ve dünya ulusları arasında kendi ulusunun haklı durumu üzerinde kesin ve pratik görüşlü bir adam olarak O, hiçbir zaman kişisel söhret ve yükselme peşinde koşmadı. Yurdunun çıkarları her şeyin üstünde tutan ve ulusu için en faydalı sonuca varmaya çalışan bu zat, gücünü damarlarına işlemiş görev duygusundan alıyordu
İngiliz Yarbayı - A. RAWLİNSON--------------------------------------------------------------------------------

Atatürk, yeni Türkiye'yi kılıcı ile kurtarmış ve dehası ile düzene sokmuştur. O'nun yaratıcı ruhunun ve coşkun yurtseverliğinin harekete geçmediği hiçbir alan yoktur.
Polonya - GAZETE POLSKA--------------------------------------------------------------------------------

Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti.
İngiliz - TMES GAZETESİ--------------------------------------------------------------------------------

Atatürk'ün askerlik tarafına hayret etmiyorum. Her meslekte deha sahibi insanlar vardır, buna şaşılmaz. Fakat İsviçre Medeni Kanununu kabul etmek ve Türkiye'de yürürlüğe koymak! Bu âdeta dehanın da üstünde bir şey, Hukutan anlayan ve insan haklarına inanan biri sıfatıyla söylüyorum. İşte buna hayranım!
Fransız Milli Meclisi Başkanı - EDOUARD HERRİOT
 

Şuanda Bu Konuyu Görüntüleyenler (Kayıtlı: 0, Misafir: 3)

Üst